Skip to content Skip to footer

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2024 m. liepos 31 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su lengvosios atletikos grupėmis. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2024 m. liepos 31 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su tinklinio grupėmis. Darbo krūvis – nuo 10 kontaktinių valandų  per savaitę. Darbo sutarties rūšis – terminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

.

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS (A) UGDYMUI 0,5 ETATO

Molėtų rajono savivaldybė skelbia švietimo įstaigos vadovo konkursą

Švietimo įstaigos pavadinimas: Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras.

Pareigybės pavadinimas: -direktorius.

Pareigų statusas: darbuotojas , dirbantis pagal terminuotą darbo sutartį.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 16,33.

Pagrindinės funkcijos:

organizuoja įstaigos veiklą, įgyvendindamas strateginį švietimo įstaigos valdymą; vadovauja rengiant

įstaigos strateginį ir metinį planus, užtikrina jų įgyvendinimą; organizuoja įstaigos veiklos įsivertinimą ir

stebėseną, analizuoja išteklių būklę ir atsako už įstaigos veiklos rezultatus;

įgyvendina personalo valdymo priemones, sudaro galimybes ir skatina darbuotojus, užtikrina jų

profesinį tobulėjimą ir Pedagogų etikos kodekso normų laikymąsi;

bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), vietos bendruomene ir partneriais,

siekdamas švietimo įstaigos tikslų, kartu su švietimo įstaigos savivaldos institucijomis sprendžia svarbiausius

įstaigos veiklos klausimus; bendradarbiauja su institucijomis, įstaigomis, įmonėmis ir organizacijomis

siekdamas efektyvaus įstaigos valdymo, ugdymo kokybės ir mokinių saugumo;

analizuoja įstaigos veiklos ir valdymo išteklių būklę, priima sprendimus, susijusius su įstaigos lėšų,

turto naudojimu ir disponavimu, užtikrindamas racionalų šių lėšų panaudojimą;

kiekvienais metais iki sausio 20 dienos teikia švietimo įstaigos bendruomenei ir mokyklos tarybai,–

svarstyti bei viešai paskelbia savo metų veiklos ataskaitą.

Reikalavimai:

Įstaigos direktorius turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

2.1. turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą;

2.2. turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio

darbo stažą;

2.3. turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį

kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos

Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr.535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo

patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;

 1. turėti Kvalifikacinių reikalavimų valstybių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams

aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo įstaigai kompetencijas;

 1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo suaugusių asmenų grupei (grupėms)

patirtį;

 1. mokėti dirbti kompiuteriu MS OFFICE paketu, naudotis informacinėmis technologijomis;
 2. gerai mokėti lietuvių kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo

kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr.1688

„Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“ reikalavimus;

7.ne žemesniu kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų

metmenyse nustatytą ir apibūdintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų

Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);

 1. būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta Lietuvos Respublikos švietimo

įstatyme;

 1. žinoti (išmanyti) švietimo įstaigos pagrindinės veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų

finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius reglamentuojančius Lietuvos respublikos įstatymus,

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

įsakymus bei kitus teisės aktus.

 1. Privalumas – projektinio darbo patirtis.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

 1. prašymas dalyvauti konkurse.
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijos.
 3. gyvenimo aprašymas, parengtas Europass CV formatu lietuvių kalba.
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos

švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento

nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos

(strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo

įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo;

bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų

valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše,

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus

aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“. Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis

neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto).

 1. pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitas, išduotas

Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias

mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka, kopiją.

 1. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas.
 2. užsienio kalbos pagal Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų

vadovams apraše nustatytus reikalavimus mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).

Užsienio kalbos mokėjimo lygis įskaitomas pretendentams, baigusiems atitinkamos užsienio kalbos

studijas aukštojoje arba iki 2009 metų aukštesniojoje mokykloje arba įgijusiems ne mažiau kaip pusę

aukštojo mokslo diplome nurodytų kreditų atitinkama užsienio kalba.

 1. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus

turi).

 1. gali pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus gali pateikti iki 2023 m. spalio 20 d. įskaitytinai:

Molėtų rajono savivaldybės administracijos Bendrajam skyriui 205, 201 kab., (Vilniaus g. 44,

Molėtai)

elektroniniu paštu i.sabaliauskiene@moletai.lt arba jei tai neįmanoma registruotu laišku Molėtų rajono savivaldybės administracijai, Vilniaus g. 44, Molėtai.

Konkurso paskelbimo data: 2023 m. liepos 31 d.

Pretendentų atrankos data: 2023 m. spalio 30 d.

Kontaktinė informacija: Irena Sabaliauskienė, Bendrojo skyriaus vedėja tel: 861542116, el.p. i.sabaliauskiene@moletai.lt

https://www.moletai.lt/konkursai-eiti-pareigas/?fbclid=IwAR3FNh3jjEOBmfZKxxxnQiGGZA_yIYt7yyPo9y0J23R-V3avLQnu1DZhCfY

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas fiziniam sportininkų rengimui. Darbo krūvis – 0,25 etato. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Galioja iki 2023.08.01

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su plaukimo grupėmis. Darbo krūvis – 1 etatas. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Galioja iki 2023.08.01

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ KINEZITERAPEUTO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ skelbiame informaciją apie laisvą kineziterapeuto (-ės) pareigybę.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Turėti ne žemesnį kaip koleginį medicinos srities išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų;
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2023 m. rugpjūčio 1 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – kineziterapeutas. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Kineziterapeutas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą.
 3. Turi išmanyti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, biomechaniką, kineziologiją.
 4. Turi išmanyti reabilitacijos principus. Žinoti funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus.
 5. Žinoti gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir priemones.
 6. Mokėti sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą.
 7. Turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą.
 8. Žinoti veiksnius, darančius įtaką vaikų ir suaugusiųjų sveikatai.
 9. Žinoti vaikų ir suaugusiųjų anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus. Fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį žmogaus organizmo vystymuisi.

Galioja iki 2023.08.01

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2022 m. rugsėjo 15 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su lengvosios atletikos grupėmis. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

     Konkursas direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras (biudžetinė įstaiga, kodas 191231523), skelbia konkursą direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigoms užimti.

Darbo sutarties rūšis: neterminuota.

Darbo krūvis:  pilnas (1 etatas).

Pareigybės lygis: A1.

Tarnybinio atlyginimo dydžio koeficientas 12,23 – 12,27.

Darbo pobūdis:  Direktoriaus pavaduotojo ugdymui veiklą reglamentuoja Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centro nuostatai, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas, vidaus darbo tvarkos taisyklės, pareigų pasiskirstymas.

Pretendentų kvalifikaciniai reikalavimai:

 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 3 metų pedagoginio darbo stažas arba magistro laipsnis, pedagogo kvalifikacija ir ne mažesnis kaip 2 metų vadybinio darbo stažas;
 • gerai mokėti valstybinę kalbą, jos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 keliamus reikalavimus;
 • mokėti bent vieną iš Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, vokiečių, prancūzų);
 • Išmanyti šiuolaikines informacines kompiuterines priemones ir jas taikyti pagal  LR ŠMM patvirtintus reikalavimus, mokytojų kompiuterinio raštingumo programoms;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 • išmanyti sporto įstaigos veiklos organizavimą, ugdymo procesą reglamentuojančius teisės aktus, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą, dokumentų rengimo taisykles;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir sau pavaldaus personalo veiklą, gebėti dirbti komandoje, spręsti iškilusias problemas ir konfliktus, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
 • būti pareigingam, darbščiam, kūrybiškam, iniciatyviam, pasižymėti nepriekaištinga profesine reputacija, elgesiu, gebėti dirbti komandoje; gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą, rengti ataskaitas ir kitus dokumentus, gebėti savarankiškai vykdyti direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

Privalumai:

 • turima kvalifikacija ir darbo patirtis sporto ugdymo srityje;
 • projektinio darbo patirtis;
 • Sportinė veikla, pasiekimai.

Pretendentai privalo pateikti:

 • prašymą leisti dalyvauti konkurse (1 priedas);
 • pretendento anketą (2 priedas);
 • asmens tapatybę, išsilavinimą, kvalifikaciją ir darbo stažą patvirtinančius dokumentus ir šių dokumentų kopijas;
 • gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;
 • rekomendaciją (atsiliepimus) iš ankstesnio darbdavio (jeigu tokią turi);
 • kitų dokumentų, patvirtinančių pretendento atitiktį kvalifikaciniams reikalavimams, kopijas.

Konkurso pretendentų atrankos būdas – pokalbis.

Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai arba siunčia registruotu laišku adresu:

Ąžuolų g. 10 Molėtai arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com

Pretendentų dokumentai priimami darbo dienomis nuo 2022 m. birželio 3 d. iki 2022 m. liepos 29 d. 15.00 val. Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centre, viešojo administravimo specialistės kabinėte (III aukštas). 

Telefonas pasiteirauti: (8 383) 51479 arba 8 655 19461.

Pretendentai, atitinkantys atrankos reikalavimus, apie atrankos datą, vietą ir laiką bus informuoti asmeniškai ir pakviesti pokalbiui.

1 priedas

2 priedas

Paskelbimo data: 2022 06 13 

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ NEFORMALAUS ŠVIETIMO MOKYTOJO (-OS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. V-1680 patvirtintu Mokytojų priėmimo ir atleidimo iš darbo tvarkos aprašu skelbiame informaciją apie laisvas mokytojų pareigybes.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, Adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Pedagogo kvalifikaciją patvirtinančio dokumento kopiją (jei toks reikalavimas nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnyje);
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų.
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2022 m. liepos 15 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – Neformaliojo vaikų švietimo mokytojas, darbui su krepšinio grupėmis. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę. Darbo sutarties rūšis – neterminuota. Kvalifikaciniai reikalavimai – asmuo, siekiantis dirbti mokytoju, turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo nustatytus reikalavimus. Darbo užmokestis priklauso nuo turimos pedagogo kvalifikacinės kategorijos ir pedagoginio darbo stažo.

Paskelbimo data: 2022 06 13 

MOLĖTŲ R. KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRAS SKELBIĄ ATRANKĄ KINEZITERAPEUTO (-ĖS) PAREIGOMS UŽIMTI

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 28 d. nutarimu „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimo Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“ pakeitimo“ skelbiame informaciją apie laisvą kineziterapeuto (-ės) pareigybę.

Molėtų r. kūno kultūros ir sporto centras, teisinė forma – Molėtų rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, adresas – Ąžuolų g.10, 33125 Molėtai.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus (toliau – dokumentai):

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje;
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją;
 4. Gyvenimo aprašymą;
 5. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą patvirtinančius dokumentus;
 6. Atrankai pretendentas taip pat gali pateikti buvusių darboviečių rekomendacijų;
 7. Pretendentai dokumentus pristato asmeniškai adresu Ąžuolų g.10, Molėtai, siunčia registruotu laišku arba elektroniniu paštu scmoletai@gmail.com iki 2022 m. rugpjūčio 20 d. Dokumentų originalai pateikiami atrankos dieną ir sutikrinti grąžinami pretendentui.
 8. Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, į pokalbį kviečiami asmeniškai.

Pareigybė – kineziterapeutas. Darbo krūvis – nuo 4 kontaktinių valandų  per savaitę.

Darbo sutarties rūšis – neterminuota.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Kineziterapeutas turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį medicinos krypties bakalauro laipsnį arba aukštąjį koleginį medicinos srities išsilavinimą.
 2. Išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų ir suaugusiųjų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą.
 3. Turi išmanyti morfologiją, fiziologiją, patologijos pagrindus, įvairaus amžiaus žmonių organizmo ypatumus, bendrąją ir specialiąją fiziologiją, biomechaniką, kineziologiją.
 4. Turi išmanyti reabilitacijos principus. Žinoti funkcijų sutrikimų šalinimo ir kompensavimo principus.
 5. Žinoti gydymo judesiu, masažo, fizikinės terapijos ir fizioprofilaktikos metodus ir priemones.
 6. Mokėti sudaryti ir taikyti kineziterapijos programą.
 7. Turėti privalomojo pirmosios pagalbos mokymo programos pažymėjimą.
 8. Žinoti veiksnius, darančius įtaką vaikų ir suaugusiųjų sveikatai.
 9. Žinoti vaikų ir suaugusiųjų anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus. Fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį žmogaus organizmo vystymuisi.

Paskelbimo data: 2022 06 13

Krepšelis Pašalintas Atstatyti
 • Krepšelis tuščias.